0966.869.373

Camera theo loại

Tổng đài ADSUN 4 vào 32 ra FX432PC

Giá: 8.600.000 VND

Chặn cuộc gọi đi theo từng dịch vụdi động, liên tỉnh, quốc tế, IP (171, 177, 178,..).
Gọi ra ngoài bằng Account Code.
Đổi số điện thoại nội bộ.
Gọi nội bộ không tốn cước phí.

Tổng đài ADSUN 4 vào 24 ra FX424PC

Giá: 6.450.000 VND

Nhận biết tín hiệu đảo cực đảm bảo tính cước chính xác.
Tự động tính cước nếu không đăng ký dịch vụ đảo cực.
Bộ nhớ lưu dữ liệu cước của 200 cuộc gọi gần nhất.

Tổng đài ADSUN 4 vào 16 ra FX432PC

Giá: 4.290.000 VND

Cài đặt lập trình rất thuận tiện bằng máy điện thoại thường, cấu hình lệnh đơn giản.
Rước cuộc gọi từ trung kế vào
Đàm thoại hội nghị 3 người